Vzácnost deseti dnů mĕsíce Dhul Hidža

بسم لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله…وبعد:

Ve jmenu Boha Milosrdneho Slitovneho

465326918_4DW2j

Z obrovské přízně Boží ke všem Jeho služebníkům patří i to, že nám učinil období k příležitosti vykonávání dobrých skutků, odpuštění a zvýšení víry, více než v ostatních obdobích.

Věřící lidé v něm zvyšují konání dobrých skutků a předhánějí se v činnostech, které je přiblíží k Jejich Pánu. Šťastný je ten, kdo využije tyto období a nenechá si ho ujít jen tak.

Jedním z těchto období je právě to ve kterém se nacházíme…10 dní v islámském měsíci Dhul Hidža…..o kterých pravil posel Alláha s.a.s, že jsou nejlepší dny na světě a velice podporoval k dobrým skutkům v nich. A nad tím vším vznešený Bůh přísahal při těchto dnech a to věru postačuje jako důkaz o důležitosti a vznešenosti. Protože Vznešený přísahá jen při něčem vznešeným. A to vybízí věřícího aby se v nich velmi snažil.

✅Jak takovéto dny přijmout

Je zapotřebí mít snahu vždy, ale speciálně v těchto dnech Dhul Hidža

1- upřímné pokání

je dobré aby věřící člověk přijal tyto dny k navrácení se k Bohu.
Protože v pokání je vítězství pro služebníka tady na zemi i v posmrtném životě.
Pravil Alláh vznešený ve významu: ” Kajte se k Bohu, ó všichni věřící, doufám (věřím v dobrém smyslu) , že budete úspěšní “. Sura Světlo, 31

2. Opravdové předsevzetí využít tyto dny

Přísluší pro muslima, aby se soustředil a velmi pečlivě postavil tyto dny na dobrých skutcích a slovech. A kdo má dobré předsevzetí, Alláh mu pomůže a podpoří ho a daruje mu různé možnosti, aby svůj záměr a práci dokončil. A kdo je upřímný s Alláhem, Alláh je upřímný s ním.
Alláh praví ve významu: ” :Věru ti, kteří se pro Nás snažili (pro Alláha), ty Věru povedeme po Naší správné cestě “. Sura Pavouk

3. Oddálení se od hříchů

Stejně tak jako dobrá poslušnost k Bohu a dobré skutky jsou důvodem k přiblížení se k vznešenému Bohu, tak hříchy jsou důvodem k oddálení se od Boha a oddálení od Jeho milosrdenství. Věru je pro člověka zakázáno milosrdenství boží z důvodu hříchů, na kterých trvá. Takže pokud člověku záleží na osvobození od pekla, tak si musí dát pozor na to, aby se nedostal k hříchům v těchto dnech…i ostatních.

Tak se soustřeďte bratři a sestry na využití těchto dní a zlepšete jejich přijetí před tím, než vám utečou a budete toho litovat.

✅Pocta těchto 10 dní

1.Alláh vznešený při nich přísahal v Koránu.

A když Bůh na něco přísahá, poukazuje to na vznešenost, vážnost a ctnost toho, na co přísahal.
Nejmocnější přísahá věru jen na něco mocného.
Pravil vznešený: “Při fadžru a při nocích deseti..” a těmito deseti nocemi je myšleno deset dnů dhul hidža a na tom se shodují všichni vykladači Koránu a správně vedení předchůdci. A pravil Ibn Kathir ve svém výkladu, že tak je to správně.

2. Tyto dny jsou známé, kdy je od Boha předepsáno připomínání si Ho a velebení.

Pravil Alláh vznešený: “A připomínají si jméno Boží v těchto známých dnech za to vše, co jim Bůh uštědřuje z hospodářských zvířat.” Sura Hadž, 24.
A všichni učenci se shodují, že ty známé dny, jsou 10 dní dhul hidža. A z nich také ibn Omar a ibn Abbás r.A.a.( kteří patřili mezi sahaba).

3. Prorok s.a.s. svědčil, že tyto dny jsou nejlepší na světě

Od Džabira r.A.a: od  proroka s.a.s., že pravil: “Nejlepší dny na světě je těchto 10 dní – rozumí se 10 dní dhul hidža. Zeptali se: A není jim podobné ani když se vydá člověk na stezce boží? Řekl: A není jim nic podobné, ani když se vydá člověk na stezku boží, kromě toho, kdo skonal svou tváří v hlíně. ” (myšleno zabít na cestě boží – zavražděn pro islám) . Zaznamenal El Bazzar a ibn Habban

4. V těchto dnech je den Arafa.

A den Arafa je dnem velké pouti, dnem odpuštění hříchů, dnem osvobození od pekla. A když by byl v těchto deseti dnech jenom tento den, tak by to opravdu stačilo k významnosti těchto dnů

5. Je v nich den oběti

A to je nejlepší den v roce u několika učenců. Prorok s.a.s. řekl: ” Nejvznešenější den u Boha je den oběti… ” vyprávěl Abu Dawud.

6. Spojení hlavních druhů uctívání.

Řekl Hafidt ibn Hažar v knize Fath, že co je zřejmé a viditelné z důvodů výjimečnosti těchto deseti dnů dhul hidža, je spojitost hlavních pilířů uctívání. Jako je modlitba, půst, almužna, hadž. A toto spojení není v žádných jiných dnech.

✅Vznešenost dobrých skutků v těchto 10 dnech dhul hidža

Od ibn Abbase r.A.a., který řekl, že prorok s.a.s. pravil: ” A nejsou věru žádné dny, ve kterých se konají dobré skutky milejší u Boha, než právě v těchto dnech. Zeptali se: ó proroku boží ani obrana formou války pro Alláha? Odpověděl: ani obrana formou války pro Alláha, kromě někoho, kdo odešel se svou duší a majetkem a nevrátilo se z toho a z ní nic.” zaznamenal Buchárí
Od Abdullaha, syna Omara r.A.a., který řekl hadith ve stejném významu. Tyto hlavní dva výroky a mnohé další poukazují na to, že jakékoliv dobré skutky v těchto dnech dhul hidža jsou milejší u Boha vznešeného než v jakékoliv jiné dny. A když jsou v nich tyto skutky Bohu nejmilejší, znamená to, že jsou u něj nejlepší.
A tyto dva výroky poukazují na to, že kdo koná dobré skutky v těchto deseti dnech je lepší, něž ten, který se postavil na obranu islámu vojensky pro Alláha. A že dobré skutky ve dnech dhul hidža,  bez výjimky zvyšují na odměně.

✅ Které dobré skutky jsou doporučené pro muslima, aby se na ně soustředil

  • Hadž a omrah

  • Půst

    kdy prorok s.a.s řekl, že půst ve dni Arafa je počítán u Boha tak, že Bůh člověku za něj odpustí hříchy z minulého roku i z budoucího (Zaznamenal Muslim)

  • Modlitba

Pravil posel boží od Alláha Vznešeného, který řekl: ” věru se ke mně služebník nepřestane přibližovat dobrovolnými modlitbami, až ho začnu milovat. ” zaznamenal Buchárí

  • Takbir (říkat Allahu akbar), tahmid (děkovat Bohu elhamdulillah), tahlil (říkat la ilaha illa Alláh) a ostatní dhikr.

Od syna Omara r.A.a., že prorok s.a.s. řekl: ” Není vznešenějších dnů u Boha a milejší konání dobrých skutků v nich, než právě těchto deset dní. Proto v nich hodně říkejte takbir, tahmid a tahlil.”

Buchárí řekl, že syn Omara a Abu Hurajra vycházeli na trh a říkali nahlas takbir a lidé to po nich opakovali. A vykonávali takbir v mešitě, v posteli, na zahradách, na cestách, na různých setkání, na ulicích. ( každý může potichu pro sebe soukromě dělat dhikr)

  • Sadaqa (almužna)

Pravil vznešený Alláh ve významu: vy kteří věříte, rozdávejte z toho, co jsme vám uštědřili…” Sura Baqara 254.

Pravil posel boží, s.a.s: ” Věru almužna neubere na majetku.” Zaznamenal Muslim

Samozřejmě jsou tu i další činnosti jako čtení Koránu, prosby za odpuštění, poslušnost k rodičům, navštěvovat příbuzné, šířit mír, dávat jidlo, dávat pozor na jazyk a na přirození, urovnávat spory, být dobrý k sousedům, pohostit hosty, odstraňovat překážky z cest, platit na ženu a děti, postarat se o sirotky, navštěvovat nemocné, pomáhat řešit problémy bratrů a sester, modlit se za proroka s.a.s., modlit se za své bratry a sestry aniž by o tom věděli, dodržet smlouvy a vkládání důvěry, dávat si pozor na střežení zraku před zakázanými věcmi, pečlivě dělat wudu, zúčastnit se sváteční modlitby, hledat halal obživu, dávat lidem štěstí a radost, pomáhat slabým, očistit svoje srdce a duši od všech negativních myšlenek od závisti a chorob srdce, učit děti a spolupracovat s muslimy v čemkoliv dobrém.

A prosíme Alláha, aby nám dal sílu a moc vykonat co nejvíce dobrých skutků v těchto dnech a upřímnost a schopnost dodržet co nejvíce to, co chce, abychom se mu zalíbili a byl s námi spokojen.
A aby požehnal všem tyto dny i těm, kteří jsou ve válce či zastiženi nějakou pohromou či nemocí.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *