Stanovy

Muslimské Unie

Čl. 1 – Název sdružení, sídlo, působnost

Sdružení Muslimské unie ( dále jen unie)
Sídlo unie Praha 10, Chmelová 2893/4, PSČ 106 00
Působnost unie je v České republice


Čl. 2 – cíle a zásady činnosti

1) Šíření, plánování, zajišťování objektivních informací o Islámu a podpora vzdělávacích činností v oblasti kultury.
2) Podpora sociálně slabých, nemocných, živelnými pohromami, či jinak postižených muslimů. (Tj. přímá fyzická podpora muslimů, zajištění jejich materiálních potřeb, šatstva, hygienických potřeb, pomoc při likvidaci jim způsobených škod.)
3) Financování obecně prospěšných cílů v oblasti unie.
4) Pomoc při zajišťování provozního zázemí pro život muslimů v České republice. ( Pomoc při řešení náboženských problémů uvnitř muslimské obce, zajištění posledních potřeb muslimů, tj. sepisování posledních vůlí, vykonávání rituálních obřadů pro zemřelé, výuka praktického Islámu mezi věřícími.) To znamená : Řešení náboženských problémů uvnitř muslimské obce se rozumí vysvětlování jednotlivých článků islámské víry, neboť v rámci Islámu neexistuje profese teologů, kteří by tuto potřebu vykonávali profesionálně a proto se každý muslim obrací na staršího v náboženském životě zběhlého muslima o pomoc u problémů jenž nemůže sám rozřešit. Sepisování posledních vůlí se rozumí pouze pomoc při jejich sepisování, při respektování všech platných zákonů ČR. Vykonávání rituálních obřadů pro zemřelé se rozumí hlavně vykonávání rituální očisty zemřelého což v Islámu vykonávají vždy příbuzní zemřelého, nebo jejich přátelé, ale je povinností každého muslima tuto očistu pro zemřelého vykonat je-li zemřelý bez příbuzných a přátel. Potřeba této služby v České republice vzrostla zvláště  v poslední době a to z důvodů zvýšené migrace z muslimských částí světa na území ČR. K poslední větě je nutno dodat, že v islámském světě probíhá výuka praktického Islámu převážně v rodinách, a ve školách. Dále se pak o tuto výuku starají starší již zkušení muslimové převážně z řad laiků. Z důvodu neexistence tohoto zázemí v ČR se chceme tímto zabývat my, neboť mezi muslimy žijících v ČR jsou lidé pro tuto činnost povolaní.


Čl. 3 – Orgány unie

1) Valná hromada
2) Výkonný výbor


Čl. 4 – Valná hromada

1) Valnou hromadu svolává výkonný výbor jednou ročně a to během měsíce září. Valná hromada je tvořena všemi členy unie.
2) Mimořádnou valnou hromadu může svolat výkonný výbor na základě svého rozhodnutí, oznámí-li písemně všem členům týden předem termín konání a navržené body jednání.
3) Na začátku valné hromady je volen hlasováním všech přítomných členů unie výkonný výbor unie. Výkonný výbor řídí jednání valné hromady a zaznamenává její rozhodnutí.
4) Valná hromada schvaluje program činnosti Muslimské unie vždy na následující kalendářní rok. V kompetenci valné hromady je schvalování zprávy o činnosti unie a o jejím finančním hospodaření za uplynulé období.
5) Valná hromada je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
6) V moci valné hromady je vyloučení kteréhokoliv člena unie. Po rozhodnutí vyloučení člena je potřeba přítomnosti nejméně 60% účasti zaregistrovaných členů a souhlasu alespoň 75% přítomných.
7) K rozhodnutí o změně statutu je třeba souhlas 90% všech členů unie.
8) Je-li valná hromada svolána na potřetí z důvodů přítomnosti méně než 50% členů unie je usnášeníschopná i za přítomnosti 25% členů unie.
9) V případě nerozhodného hlasování je rozhodující hlas předsedy výkonného výboru.


Čl. 5 – Statutární orgán

Statutárním orgánem unie je její výkonný výbor jenž jedná s ostatními subjekty podle ustanovení ve článku č. 6


Čl. 6 – Výkonný výbor

1) Výkonný výbor je statutárním orgánem unie. Skládá se z pěti základních členů a ze dvou členů zastupujících je v nepřítomnosti. Volí a odvolává ho valná hromada.
2) Výkonný výbor zastupuje unii vůči třetím osobám a jiným orgánům, je oprávněn s nimi jednat a to následujícím způsobem : jednateli jsou předseda a tajemník unie, nemůže-li se jeden z nich jednání zúčastnit, může být zastoupen jiným členem výkonného výboru. Jednání musí být vždy přítomni nejméně dva členové výkonného výboru.
3) Výkonný výbor se schází hned po svém zvolení, aby volili ze svého středu předsedu, tajemníka, finančního referenta, tiskového referenta, kulturního referenta a dva zastupující členy.
4) Předseda řídí unii.
5) Tajemník zodpovídá za evidování rozhodnutí výkonného výboru, je pověřen psaním veškeré korespondence a archivování dokumentů unie, podílí se s předsedou na podpisování všech dokumentů a korespondence pocházejících od výkonného výboru.
6) Finanční referent odpovídá za odpovědné financování unie a hospodaření s jeho prostředky, dále : 
a) Vybírá stanovené členské příspěvky (tzn. 100,- Kč měsíčně)
b) Předkládá bilanci stávajících finančních prostředků a majetku unie výkonnému výboru každé čtvrtletí nebo podle jeho žádosti. Připravuje zprávu o hospodaření unie koncem každého volebního období.
c) Vede běžný bankovní účet a hospodaří s ním podle stanov a rozhodnutí výkonného výboru, tzn., že přímá manipulaci s účtem, vklady, výběry, převody musí být provedeny výhradně za přítomnosti dvou členů výkonného výboru. V případě momentální nepřítomnosti finančního referenta může výkonný výbor pověřit vykonáváním jeho funkce jiného člena výkonného výboru.
7) Výkonný výbor unie se setkává na běžném zasedání minimálně každé dva měsíce a na mimořádném sjezdu na pozvání předsedy nebo dvou z jeho členů.
8) Tiskový referent zodpovídá za tiskové materiály, které uvádí unie.
9) Kulturní referent zodpovídá za kulturní činnost, společenské akce, výročí a výlety, které pořádá unie ve spolupráci s ostatními členy unie.

 

Čl. 7 – Zásady hospodaření

Zdroje příjmů jsou:
a) placené příspěvky
b) peněžité dary od sponzorů
c) výnosy z prodeje tiskovin a činnosti unie( výnosy z vlastní ediční činnosti unie)

 

čl. 8 –  Členství

1) Členem unie se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba
a) je-li starší 15ti let
b) souhlasí s cíli unie
c) podá přihlášku 
2) Práva členů
a) Každý člen má právo zúčastnit se zasedání valné hromady, vyjadřovat se k předloženým návrhům, podávat nové návrhy, hlasovat o nich, volit členy výkonného výboru a být volen.
3) Zánik členství
a) Vystoupením člena na základě jeho písemného prohlášení o tom, že z unie vystupuje, příspěvek se nevrací.
b) Vyloučením člena rozhodnutím valné hromady,
c) Smrtí člena
d) Zánikem unie,
e) Opakované neplacení příspěvku
4) Povinností členů 
a) Je na každém členovi, aby dodržoval stanovy, spolupracoval s členy výkonného výboru a s ostatními členy.
b) K povinnosti člena patří konstruktivní účast na činnosti unie,
c) V případě porušení stanov mohou být vůči členovi uplatňovány sankce podle čl. 9,
d) Každý člen je povinen uhradit měsíčně příspěvek 100kč


Čl. 9 –  Zánik unie

1) Unie zaniká dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí valné hromady. O zrušení unie rozhoduje valná hromada minimálně 90ti% hlasů svých členů.
2) Zaniká-li unie dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání. K odsouhlasení rozhodnutí o likvidaci majetku je nutná přítomnost 75% členů unie.


Čl. 10 –  Uplatnění sankcí

1) V případě porušení stanov nebo vnitřního řádu unie některým z členů unie, nebo v případě dlouhotrvající odmítnutí spolupráce s ostatními členy unie má výkonný výbor právo uplatňovat za spolupráce s ostatními členy tato opatření: 
a) Ústní napomenutí předsedou před shromážděním členů unie,
b) Písemná výstraha před pozastavením členství v unii, 
c) Pozastavení členství v unii do konání nejbližší valné hromady.