Velká pouť

alwokouf-bi-arafaDEN  ARAFA
Den Arafa o kterém Prorok (mír s Ním) řekl, že Alláh za půst (pro ty, kdo nekonají právě Hadž) v tento den odpustí hříchy uplynulého i nadcházejícího roku. 
Je to veliká šance: za půst pouze v jeden jediný den získat takovou odměnu odpuštění malých hříchů za celé dva roky! A kolik jich za dva roky každý udělá

POUŤ DO MEKKY – HADŽ

Jedné pětině lidstva je společná jedna touha: Vykonat během svého života alespoň jednou duchovní pouť, zvanou Hadž.
Hadž nebo
li pouť do Mekky je jedna z hlavních povinností Islámu, která se datuje už od dob proroka Abraháma, mír s ním, dává dohromady muslimy všech ras a jazyků, během jednoho z nejdojemnějších duchovních zážitků.
Už 14 století, nespočet milionů muslimů, mužů i žen, ze čtyř světových stran země, vykonávají pouť do Mekky,
posvátného místa Islámu.
Uskuteční tak svůj závazek a splní jeden z pěti „pilířů“ Islámu a jednu z hlavních povinností věřícího.
Muslimové následují záznam o původu předepsané poutě k proroku Abrahamovi mír s ním,
 nebo Ibrahimovi, jak je nazýván v arabštině. Podle Koránu to byl Abrahám mír s ním, který, společně s Ismaelem (Isma´il) obnovil  Ka´abu „dům Boží“, místo na které je zaměřen pohled muslimů, když vykonávají pět každodenních modliteb.  Byl to opět Abraham – známý jako chalilu Allah, „blízký Bohu“ – který zavedl rituály poutě, jež připomínají události z jeho života, jakož i ze života Hagar (Hajar) a jejich syna Ismaela, mír s nimi.

V 3 súře, 97 verši, hovoří Alláh Nejvyšší o nařízení vykonat Hadž.
„A Bůh uložil lidem pouť k chrámu tomuto pro toho, kdo k němu cestu může vykonat. Však ten, kdo nevěří… vždyť Bůh věru je soběstačný a obejde se bez lidstva veškerého.“
A súra  22
 ve verši 27 dále praví Nejvyšší:
A vyzývej lidi ke konání pouti, a nechť k tobě přijdou pěšky anebo jedouce na všelikých velbloudech rychlých, přicházejíce ze všech rozsedlin hlubokých….”

 

تعريف_الحجV dobách, kdy prorok Mohamed sAs obdržel Božské poselství, přicházeli pohané, aby pošpinili některý z původních předpisů poutě. Prorok sAs, jak mu bylo nařízeno od Alláha, pokračoval v Abrahámovské tradici a obnovil rituály poutě v jejich původní čistotě.

Navíc, sám Mohamed sAs,  instruoval věřící, ohledně rituálů poutě.  Například jsou platné určité obměny v pořadí provádění některých rituálů, protože sám prorok sAs, jak je zaznamenáno, takové jednání schválil. A tak jsou rituály poutě důkladně propracované. 
Pouť do Mekky je závazek, povinnost vykonat ji 
alespoň jedenkrát za život. Platí to, jak pro dospělé muže, tak i pro ženy, kterým to dovoluje jejich zdravotní stav a možnosti.