Přesvědčení

rope-knot-19757-1920x1080-976x549Chvála Alláhu, Pánu všech světů, uznávám, že není Boha kromě Alláha, který nemá společníka, vlastníka zjevné pravdy a uznávám, že Mohamad je jeho posel, pečeť všech proroků a vedoucí bohabojných. Modlitby Alláhovy s ním a s jeho rodinou a s těmi, kteří ho následují až do soudného dne.

Bůh vznešený si vybral proroka Mohamada s vedením a náboženstvím pravdy, jako milosrdenství pro všechny světy a z lásky ke všem světům a jako argument pro všechny služebníky. Vysvětlil proč ho seslal, proč selal knihu a Jeho moudrost. Aby napravil postoj služebníků v tomto životě a světě. Jako správné přesvědčení k jejim skutkům a napravil jejich chování a aby je naučil nejvznešenějšímu chování. A zanechával prorok pro svůj národ bílou stranu dnem i nocí. Vznikl z toho národ, který Alláh vyslyší, který následuje Alláha aJeho proroka. Tento národ je nejlepší ze stvoření, z tohoto národa jsou nejlepší sahába a následovníci. Je postaven na šaríja – na zákonu Božím, který se drží cesty prorokovy. Chvála Alláhu, že jsme na správné cestě a známe správné přesvědčení. Prosíme Alláha, aby upevnil všem muslimům slova v tomto životě i v životě  posmrtném. amin

Důležitost tématu
Lidé se hodně rozcházejí v tomto tématu, je mnoho názorů na správné přesvědčení. Proto jsme chtěli napsat krátký souhrn našeho přesvědčeni – Přesvědčení cesty proroka a jeho následovníků. A to je víra v Alláha, anděly, knihy, proroky, posmrtný život, den posledního soudu a v osud dobrý nebo špatný. Prosíme Alláha, aby učinil tuto práci pro Jeho Tvář a pro Jeho spokojenost.
Naše přesvědčení
• Naše přesvědčení je víra v Boha, anděly, v knihy, proroky, v soudný den, v osud dobrý
,či špatný
• Věříme v panství Alláha – On je Pán stvoření a 
Vládce a usměrňuje celý život
• Věříme v Jeho božství – On je Bůh všech stvoření a uctívání čehokoliv jiného je nesprávné
• Věříme v Jeho jména a vlastnosti – On má překrásná jména a nejdokonalejší vlastnosti
• Věříme v Jeho Jedinečnost – nemá žádného partnera 
v Jeho panství a v uctívání a v Jeho jménech a vlastnostech. 

Pravil Alláh ve významu: “On Pánem je nebes a země a toho, co mezi nimi je. Uctívej Jej tedy a buď vytrvalý v uctívání Jeho. A znáš snad někoho se jménem stejným? Mariam / 65 “

• Věříme, že On je: ” Alláh  není božstva kromě Něho, živého, trvalého! Nepadá naň ani dřímota, ani spánek, Jemu náleží vše, co na nebesích je i na zemi! Kdo může se u Něho přimluvit jinak, než s dovolením Jeho? On zná, co je před rukama jejich i co je za zády jejich, zatímco oni neobejmou z vědění Jeho nic leda to, co On chce. Trůn Jeho obepíná nebesa i zemi a střežení jich mu potíží nečiní – On vznešený je a mohutný!” “Kráva / 255″
• Věříme, že
:  On je Alláh  a není božstva kromě Něho – jenž zná nepoznatelné i všeobecně známé. On Milosrdný je iSlitovný. “ Hašr / 22 – 24″
• Věříme, že On je Král nebes a země, protože to potvrzuje slovy: “Alláhu náleží království na nebesích i na zemi; On tvoří, co chce, a podle libosti dává dcery jednomu a syny druhému  anebo z nich činí páry, syny či dcery, anebo činí neplodným, koho chce, neb On vševědoucí je i všemocný. “Porada / 49 – 50″
• Věříme, že On je
 : Stvořitel nebes a země, jenž učinil vám manželky vaše z vás samých a stvořil zvířata v párech, atakto vás stvořil. A není nic, co by podobné Mu bylo a On slyšící je i jasnozřivý. Porada / 11 – 12″
• Věříme, že 
vše záleží na Alláhu, protože známe verš: A není na světě zvířete jediného, jehož obživa by od Boha nezávisela; a On zná spočinutí jeho i složení jeho a to vše je v Knize zjevné zapsáno. “Hud / 6″
• Věříme, že
: On klíče má k nepoznatelnému a zná je toliko On; On nejlépe ví, co na souši je i na moři, a nespadne list žádný, aniž by On o něm nevěděl, a není zrnka v temnotách země ani stébla zeleného či uschlého, jež zaznamenáno by nebylo v Knize zjevné.” “Dobytek / 59″
• Věříme, že All
áh má jediný znalost o věcech nepoznaných, protože čteme: Jen u Alláha je vědění o příchodu Hodiny. On déšť hojný sesílá a ví, co skryto je v lůnech, zatímco duše žádná nezná, co si zítra vyslouží, a žádná duše neví, ve které zemře zemi. Bůh věru je vševědoucí a dobře zpravený!” Luqmén / 34″
• Věříme, že Alláh mluví co chce, kdy chce a jak chce 
protože čteme slova: “… a Alláh věru hovořil s Mojžíšem řečí jasnouŹeny / 164″, A když přišel Mojžíš na schůzku Námi stanovenou a když s ním promluvil Pán jeho….” Rozpoznání / 143″,  A zavolali Jsme naň po jeho pravici u hory Azzabír a učinili Jsme jej blízkým důvěrníkem. “Mariam / 52″
• Věříme, že On je
 všemohoucí protože čteme : “Kdyby bylo moře inkoustem ke psaní slov Pána mého, bylo by moře vyčerpáno dříve, než by se spotřebovala slova Pána mého, i kdybychom inkoustem učinili ještě jedno podobné jemu.” Jeskyně / 109″, Kdyby všechno stromoví, jež je na zemi, bylo pery, a kdyby moře, rozmnožené ještě o sedm moří, bylo inkoustem, nevyčerpala by se nikdy slova Boží – a Bůh mocný je i moudrý. “Luqmén / 27″
• Věříme, že Jeho slova jsou úplná slova pravdy a nejspravedlivější v moudrosti, nejkrásnější ve vyprávění. Alláh prav
í: ” A dovršila se slova Pána tvého s pravdou a spravedlností! A nikdo nemůže změnit slova Jeho – a On slyšící je i vševědoucí. Dobytek / 115″, ” Alláh  a není božstva kromě Něho – vás vskutku shromáždí pro den zmrtvýchvstání, o němž pochyby není. A kdo pravdivější je než Bůh ve svém vyprávění?” “Ženy / 87″
• Věříme, že Korán je slovo Alláha a mluví v něm pravdu a zjevil to Džibrílovi a seslal s ním Džibríla do srdce proroka Mohamada
, protože čteme : Odpověz: “Duch svatý je přinesl dolů od Pána tvého s pravdou…” “Včely / 102″,  … A toto je vskutkusesláno od Pána všech světů – a sestoupil duch spolehlivý s tím – do srdce tvého, abys byl jedním z varovatelů – vjazyce arabském zřetelném. Básníci / 192-195″
• Věříme, že Alláh 
Nejvznešenější je nad všemi Jeho stvořeními ve své podstatě i vlastnostech, jak praví Vznešený: On je nad všemi a je nejmocnější! Kráva / 255″ A dále pravil Alláh : On vládu neomezenou má nad služebníky Svými a On moudrý je i dobře zpravený.” “Dobytek / 18″
• Věříme, že On 
je, jak se popsal: Pánem vaším je věru Alláh, jenž stvořil nebesa a zemi v šesti dnech a potom se na trůn povznesl, aby věci všechny řídil. A není přímluvce, pokud On to předtím nedovolí. Hle, takový je Bůh, Pán váš, pročež Jej vzývejte! Což se nevzpamatujete?  “Junus / 3″ – Jeho povznesení se na trůn je povznesení v Jeho velikosti a nesmírnosti a nikdo neví jak – jenom On.
• Věříme, že On je vznešený, že je se svými stvořeními, že zná jejich život, jejich situace, jejich řeči, jejich činnosti, uštědřuje chudým, dává ze svého Království co chce a komu chce, že povyšuje a ponižuje koho chce a v Jeho rukou je veškeré dobr
o a On je nad všemi věcmi mocný. A to je skutečností, že je s těmito vlastnostmi a je skutečností, že je na trůně nad všemi : “Stvořitel nebes a země, jenž učinil vám manželky vaše z vás samých a stvořil zvířata v párech, a takto vás stvořil. Porada / 11″. A Někteří zbloudilí říkají, že On je se svými stvořeními na zemi nebo kolem nás. A kdo říká tohle je nevěřící a zbloudil, protože dal Alláhu vlastnosti, které Jemu nepřísluší.
• Věříme, že 
co nám řekl o Něm prorok, mír s ním, že sestupuje každou noc v poslední třetině noci do nebe světa a říká:  Kdo Mnevzývá, abych ho vyslyšel, kdo Mne prosí, abych mu to dal, kdo Mne prosí o odpuštění, abych mu odpustil. “Svatý výrok”
• Věříme, že přijde v ten Den a všechno lidem vysvětlí : Však pozor! Až země bude rozdrcena ranou za ranou  a přijde Pán tvůj i andělé, řada za řadou,  a až v ten Den bude peklo předvedeno, tehdy si člověk připomene – však co bude mu připomínání platno? Úsvit / 21-23″
• Věříme, že On Vznešený
 je: ” …Pán tvůj je věru vykonavatelem toho, co si přeje. Hud / 107
• Věříme, že Alláh miluje Jeho ochránce a oni milují Jeho
 :  Rci: “Milujete-li Boha, pak mne následujte a Bůh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.” Rod Imránův / 31 ” …A Bůh přivede lidi, které bude milovat a kteří budou milovat Jeho…” ” Prostřený stůl /54″
“… A Bůh miluje trpělivé.”  ” Rod Imránův / 146″