Co je Islám

Ve jménu Alláh –  Milosrdného, Slitovného

islam is peacechvála Bohu a modlitby Boží s prorokem Muhamedem. (Modlitby Boží znamená, že ho Bůh chválí před anděly).

Islám je název, pokud bychom hledali, tak tento název objevíme poprvé “jazykově” v Božím slově “Koránu” a v jazyce arabském. Nicméně významově dle nás má mnohem starší význam, vlastně od počátku věků. Významově tento název totiž znamená odevzdat se do vůle jediného Boha, uznávat, že Bůh je jen jeden pro všechny stejný…

Pilíře Islámu

Všechna chvála náleží Alláhu Jedinému, modlitby Alláhov
y a pozdravy s prorokem.
Níže je uveden stručně vysvětlující výčet pilířů Islámu se zaměřením pouze na nejdůležitější body.

Jaká je definice Islámu?
Islám je komplexní 
vztah člověka k jedinému Bohu arabsky jméno Alláh ( ten jediný Bůh). Jde o čistý monoteismus bez jakéhokoli typu mnohobožství.

Jak se člověk stane muslimem?
Člověk se stane muslimem když:
• Uvěří v jediného Boha Alláha a vysloví ze srdce a s přesvědčení a se znalostí: „šahádatajn“ „Dosvědčuji, že není Boha, kromě Alláha a dosvědčuji, že Muhamed je služebník a posel“ přepis v latince „ašhadu an lá illáha illa Alláh, wa ašhadu anna Muhamedan rasulu Alláh“ arabsky „ 
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله 
• Potvrzuje, že Alláh je jen jeden, který si zaslouží být uctíván a Muhammad je Jeho posel
• Uctívá Alláha Jediného, aniž by k němu připisoval partnery
• nevěří v „Tághút“ (falešné bohy, vše co se uctívá mimo Alláha) 

Pět pilířů Islámu:
1. Šahádatajn, viz. výše: Dosvědčení, že Alláh je jen jeden, který je hoden být uctíván a že Muhammad je Jeho posel
2. Modlitba (Salah)
3. Almužna (Zakah)
4. Půst v
 měsíci Ramadánu (Saum)
5. Pouť do Mekky (Hajj), pro toho, kdo je schopen jí vykonat

První pilíř:  Šahádatajn

Co znamená „dosvědčení“ v Šahádě?
To znamená, že člověk svědčí o tom, že je jeden Bůh Alláh , pevně v Něj věří, uznává Ho a potvrzuje to skutky a slovy.

Jaké jsou důsledky dosvědčení, že Alláh je jediný, který je hoden být uctíván? 
To znamená, že člověk musí uctívat pouze Jeho samotného a nepřipisovat k Němu partnery.

Jaké jsou důsledky potvrzení, že Muhammad je posel Alláha?
To znamená:
 Plně následovat to, co přikázal a zdržet se toho, co zakazuje
 Milovat ho, náboženství i jeho spravedlivé následovníky a odsuzovat činy nevíry tehdejších odpůrců (vraždit věřící, mučit je atd)
 Podpořit jej, Sunnu (cestu) a  náboženství ve všech oblastech života.
 Věřit mu ve všem, o čem nám podal zprávu, protože kdo mu něco popírá, stává se nevěřícím
 dodržování právních předpisů, se kterými přišel, ve všech záležitostech a přijímat je k rozhodování ve sporech.

Jaké jsou podmínky Šahádatajn ( vět dosvědčení)?
 Znalost, oproti neznalosti
 Jistota, oproti pochybnosti
 Přijetí, které se staví proti odmítnutí
 Úplná oddanost
 Víra, která odmítá popírání
 Upřímnost 
 Láska, která se staví proti nenávisti
 Odmítnutí veškerého uctívání kromě Alláha.

Druhý pilíř: Modlitba

Co je modlitba?
je to soubor slov a činů , které začínají přednesem Takbíru (Allahu Akbar) a uzavírají Taslímem (Assalamu alaykum wa rahmatullah).

Jaké je ustanovení modlitby?
Modlitba je povinnost každého muslima (muže i ženy) a musí být provedena v předepsané době.
Jaký je počet povinných modliteb za každých dvacet čtyři hodin?
Existuje pět povinných modliteb za každých dvacet čtyři hodin:
Fajr (úsvit)   dvě raka´a (cykly) 
Dhuhr (po poledni) – čtyři raka´a
Asr (pozdní poledne) 
 čtyři raka´a
Maghreb (západ) 
 tři raka´a
Isha (noční) 
 čtyři raka´a

Jakou má váhu modlitba v Islámu?
Modlitba je považována za velkou ctnost v Islámu. Očišťuje člověka od hříchů, rozpíná hruď a osvětluje srdce, činí člověka klidného, zklidní jeho mysl. Modlitba upevňuje lásku k Bohu a směruje cestu k Ráji.


Co je Wudu
 (očista)?

Wudu je očista čtyř částí těla: a to rukou, obličeje, hlavy a nohou s úmyslem provedení očištění jako akt uctívání (ne pouze umytí). Tato očista je povinná před provedením modlitby, obcházením Ka´aby (tawaf) a dotýkání se Koránu. Jinak jsou tyto druhy uctívání neplatné.

Jak se provádí wudu před modlitbou?
 Vyslovit Bismilláh (ve jménu Alláha) بسم الله
 umyjte ruce až po zápěstí třikrát
 vypláchněte ústa a nos (vtáhnout vodu dovnitř pravou rukou a pak ven rukou levou) třikrát
 omyjte celý obličej třikrát
 umyjte ruce až nad lokty třikrát, začíná se pravou stranou
 otřete hlavu včetně uší zevnitř i zvenku
 umyjte nohy až nad kotníky třikrát, začíná se pravou stranou


Jaké jsou podmínky modlitby

Je devět podmínek pro správnou modlitbu
 Islám, modlitba není přijata od nevěřícího
 Duševní zdraví, není to povinnost pro mentálně nemocného člověka
 Věk, není povinnost pro děti, až dosáhnou věku uvážení
 Velká a malá  očista, malou očistu splňuje wudu, velkou očistu celková koupel (při velké nečistotě)
 Čistota oblečení
 Zakrytí aury (část těla, která musí být zakryta), modlitba není přijata od patřičně neoblečeného člověka
 Provádění ji v předepsaném čase, modlitba nebude přijata před dobou jejího určení
 Tváří ve směru Qiblah (ke Ka´abě)
 Záměr, který se nachází v srdci, to je rozhodnutí (odhodlanost) vykonat modlitbu

Co když nedodržíme některé zěchto podmínek?
Vynechání některé z těchto devíti podmínek, ať už záměrně či neúmyslně, ruší modlitbu a nebude přijata. Samozřejmě, pokud není vyjímka, která se řídí pravidly Božího zákona.

Jaké jsou pilíře modlitby?
Existuje čtrnáct podmínek modlitby:
 Stání (pouze v povinné modlitbě) (a pro schopného)
 Pronášet počáteční takbeer ( Allahu Akbar)
 Recitování súry Al-Fatiha v každém Raka´a
 Rukú (úklon)
 Zvednutí se z úklonu
 Postavit se hned po úklonu
 Sudžud (úklon na zem)
 Zvednutí se ze sudžud
 Sezení mezi dvěma sudžud
 Klid během provádění všech pilířů modlitby
 konečný Tašahud
 Tasleem (ukončit modlitbu slovy assalamu aleykum wa rahmatullah)
 sezení během pronášení Tašahud a Tasleem
 Plnění pilířů modlitby ve správném pořadí

Co když vynecháme některý zěchto pilířů?

Vynecháním některé z těchto čtrnácti podmínek, ať už úmyslně či zapomeneme, ruší modlitbu a není přijata.Samozřejmě, pokud není vyjímka, která se řídí pravidly Božího zákona

Jaké jsou povinné úkony modlitby?
Je osm povinných úkonů modlitby:
 Pronášet všechny „Takbeer“, ostatní po zahájení prvního
 Pronášet „Subhána rabbiyal ´el Adhím“ alespoň jednou v Rukú
 Pronášet „Subhána rabbiyal ´alaa“ alespoň jednou v Sudžud
 Pronášet „Sami ´alláahu liman hamidah“ po stoupnutí z Rukú (v případě toho, který vede modlitbu, nebo modlí sám)
 Pronášet „Rabbanáa wa lakalhamd“ po zvednutí se z Rukuu (v případě toho, který vede modlitbu, modlí se sám, nebo se modlí ve shromáždění)
 Mezi dvěma sudžud pronést: „rabbighfir li, rabbighif li“ (ó můj Pane, odpusť mi)
 První Tašahud
 Sezení v průběhu prvního Tašahud.

Co když vynecháme jeden z těchto povinných úkonů?

Pokud některý z těchto osmi povinných úkonů zapomeneme nebo vynecháme, měli bychom to kompenzovat dvěma opravnými sudžud.

Které činnosti ruší modlitbu?

Konání některých z následujících činností ruší modlitbu:
 záměrně jíst či pít
 hlasitý smích
 zanedbávání pořadí modliteb, jako např. modlit se asr před modlitbou dhuhr
 nestát čelem ve směru Qiblah
 větry nebo jiné další  činnosti, které ruší wudu
 nadměrný pohyb
 předcházení Imáma (ten, který vede modlitbu)

Třetí pilíř: Almužna

Co to je almužna (zakát)?

Je to povinná část z bohatství  a majetku člověka, která má být vyložena na chudé a potřebné a kteří mají na to nárok.

Jaké je ustanovení pro zakát?

Zakát je povinností každého muslima, který  nedisponuje pouze s „Nisáb“ (minimálním množstvím majetku) a vlastnil jej celý lunární rok.

Jaká je moudrost uzákonění zakátu?

 Očista duše věřícího, a to od lakoty a chamtivosti
 Naplňuje potřeby chudých a potřebných muslimů
 Spojuje různorodá srdce ve víře a Islámu
 Očišťuje a zvětšuje bohatství
 Šíří ducha solidarity a lásky mezi členy komunity

Jaké jsou předpoklady zakátu?

K dispozici jsou čtyři předpoklady zakátu:
 Islám, zakát nebude přijat od nevěřícího či odpadlíka od víry
 Vlastnictví „Nisáb“, minimální výše majetku
 Vlastnit jej plný lunární rok
 Mít plnou kontrolu nad majetkem  a právo sím nakládat a užívat ho

Jaký je typ bohatství, z něhož je nutné odvádět zakát?

Zakát se vztahuje na čtyři věci:
Za prvé: Produkty ze země, obilí, ovoce, minerální látky, a nalezené poklady
Za druhé: Zlato, stříbro a peníze
Za třetí: Zboží všeho druhu , které je ve vlastnictví, určené k prodeji – jako jsou nemovitosti, zvířata nebo obchody
Za čtvrté: Hospodářská zvířata, jako jsou velbloudi, skot, ovce a kozy (pouze ty co se volně pasou)

Jaká je výše zakátu, jakmile výše majetku přesáhne minimální hranici?
Zakát je 2,5%

Čtvrtý pilíř: Půst

Co je to půst?
To je zdržovat se jídla, pití, pohlavního styku a všeho, co ruší půst od úsvitu do západu slunce se záměrem přiblížit se k Bohu.

Jaké je ustanovení půstu?
Půst je povinnost pro každého muslima (muže a ženu), který dosáhl věku puberty, je zdravý a schopný držet půst. 

Jaká je moudrost v ustanovení půstu a jaké jsou jeho výhody?

 Půst je jedním z nejlepších způsobů, jak potěšit Alláha a získat odměnu
 oslabuje sexuální touhu a učí lidi trpělivosti
 trénuje a formuje lidi, aby se zajímali o druhé, učí je být soucitní vůči chudým
 má mnoho zdravotních výhod, jako je čištění střev, zlepšuje stav žaludku a očišťuje systém od nahromaděných odpadních látek
 vyprázdní srdce, což umožňuje k zamyšlení nad velikostí Alláha

Co ruší půst?
Existuje osm věcí, které ruší půst:
 pohlavní styk během dne v Ramadánu
 ejakulace způsobená líbáním, objímáním nebo jiným způsobem pohlavního uspokojení
 úmyslné jedení či pití
 vše, co nahrazuje jídlo a pití,
 baňkování (pouštění krve)
 úmyslně vyvolané zvracení
 menstruace a poporodní krvácení
 odpadlictví od víry

Jaké podmínky umožňují člověku přerušit půst během Ramadánu?
Je to povoleno pro nemocného a cestujícího, ale musí tyto dny později nahradit.

Jaká je etiketa a praktikování Sunny během půstu?
Existuje mnoho etikety a činů Sunny během půstu, jako například:
 uspíšit „Iftar“ (přerušit půst) ihned po západu slunce
 jíst „Suhúr“ (jídlo jedené těsně před svítáním)
 vyhýbat se sexuálnímu vztahu s partnerem, klamným řečem a veškerým zákazům
 zahájit Iftar (ukončení půstu) datlemi, jinak s vodou
 snažně prosit Alláha v době Iftar, protože prosba postícího člověka nebude odmítnuta
 nepřehánět v jídle, pití a spánku
 věnovat štědře na dobročinnost a nakrmení chudých
 hojně recitovat a učit se Korán 
 hlídat si„Taráwíh“ (noční modlitbu) ve shromáždění
 zvýšit akt uctívání během posledních deseti nocí Ramadánu
 Provést „Itikáf“ ( pobývání v mešitě) v průběhu posledních deseti dnů a nocí

Pátý pilíř? Hadž

Co je hadž?
Je to cesta k posvátnému domu Alláha v Mecce vykonat pouť určitým způsobem, který je objasněný v Koránu a Sunně.

Jaké je ustanovení Hadž?
Hadž je jeden z pěti pilířů Islámu a je povinný pro každého muslima (muže i ženu), který je schopen ji vykonat jedenkrát za život.

Jaké jsou předpoklady Hadž?

    Islám, pouť nebude přijata od nevěřícího
    duševní zdraví, není povinná pro duševně nemocného člověka
    puberta, není povinná pro dítě, než dosáhne puberty
    svoboda, není povinná pro otroka
    materiální a finanční schopnosti
    s„mahramem“ pro ženy ( to je muž, který je v Islámu přípustný doprovázet ženu při cestování, jako otec, syn, bratr, strýc nebo tchán)

Jaké jsou pilíře hadž?
Hadž má čtyři pilíře. Vynechání některého z nich ruší hadž.
 Vyslovit záměr do stavu Ihrámu (stav, ve kterém je zakázáno vykonávat určité činy, které jsou zákonné jindy) při plnění Omrah nebo Hadž.
 Stání v oblasti Arafat v určený den
 Obcházení Káby po stání v Muzdalifah
 Chození  sedmkrát mezi horami Safa a Marwah

Jaké jsou povinné úkony hadž?
Hadž má sedm souvisejících povinných úkonů. Vynechání kteréhokoliv z nich nebude anulovat hadž, ale bude vyžadovat pokání tím, že člověk obětuje zvíře a rozdělí mezi chudé a potřebné v posvátném prostoru Mekka.

  Započít Ihram z Míqátu (místo, kde se  obléká ihrám a začíná s úmyslem)
 Stání v oblasti Arafat až do západu slunce
 Strávit noc v Muzdaliifah,  noc svátku
 Strávit  noc v Minaa během dnů Tašríq ( 11. a 12.  měsíce Thul Hijjah) pro ty, kteří spěchají, a noc ze 13. pro ty, kteří mají zdržení
 Kamenování oblázky v den svátku Eid ve dnech Tašríq
 Holení nebo stříhání vlasů pro muže, zkrácení vlasů pro ženy
 Tawaf al Wadaa´ (Obcházení na rozloučenou)

Jaké jsou zákazy Ihrámu?

 Odstraňovat chloupky z jakékoliv části těla
 Zkracovat nehty, není-li to uděláno neúmyslně, nebo se část nehtu oddělí sám
 Je zakázáno zakrývat hlavu čímkoliv, co se jí dotýká, jako klobouk nebo turban
 Je zakázáno nosit na míru ušité oblečení na jakékoli části těla, jako košile, vesty, kalhoty, slipy, ponožky či cokoliv jiného
 Je nepřípustné, aby si ženy zakrývaly tvář něčím, jako je niqáb nebo burqa, která je spuštěna na obličej nebo nosit rukavice
 Je zakázáno použít jakýkoliv typ parfému nebo cokoliv jiného, co je vůní, bez ohledu na to, zda se používá na tělo nebo na oblečení
 Je zakázáno mít sexuální vztah se svou manželkou nebo cokoliv, co k tomu vede
 Je zakázáno se ženit, nebo provádět manželské obřady
 Je zakázáno lovit zvěř, s výjimkou rybolovu

Jaká jsou pravidla chování během Hadž?
Osoby, které se chystají vykonat Hadž by se měli naučit, jak ji provést, popis rituálů a chování během nich. Neměli by vykonávat Hadž za neprávem nabyté nebo pochybné peníze, měli by zachovat upřímnost a vyhnout se vychloubání. Dbát na to, aby se podělili s chudými a potřebnými, které potkají během poutě, dodržovat všechny povinnosti a zdržet se všeho zakázaného. Modlit se včas všechny modlitby, udržovat vznešené chování a vyhýbat se tvrdosti a nespravedlnosti. Prosíme Alláha, aby nám umožnil se naučit a jednat podle toho, co se učíme. Amín.