Přesvědčení, cesta k Bohu

s potěšením vám můžeme oznámit probíhání vzdělávacího programu s názvem “ Boží Jedinost “ , dle učení proroka Mohameda, mír s ním.

Vzdělávání bereme jako nejdůležitější oblast lidského bytí. U člověka jako samostatně, ale i společnosti jako celku. Když jakoukoliv věc v životě člověk posuzuje či by měl vykonávat, ale nemá jisté vědění a znalost o dané oblasti, nedopadne správně. Proto nabízíme vzdělávací dlouhodobý program pro všechny, kdo mají zájem i Ti co ho nemají, jako argument proti nim. Pokračujte na stránce ZDE….


rope-knot-19757-1920x1080-976x549
Chvála Bohu jedinému, Pánu všech světů, uznávám, že není Boha kromě toho jediné určitého Boha, který nemá společníka, vlastníka zjevné pravdy a uznávám, že Mohamed je Jeho posel, pečeť všech proroků a vedoucí bohabojných. Modlitby Boha s ním a s jeho rodinou a s těmi, kteří ho následují až do soudného dne.

Bůh Nejvznešenější si vybral z lidí proroka Mohameda, mír s ním, aby předal lidstvu zprávu s Jeho vedením a náboženstvím pravdy. Jako milosrdenství pro všechny světy a z lásky ke všem světům a jako argument pro všechny lidi a džiny. Vysvětlil proč seslal toto vedení, proč seslal knihu a Jeho moudrost. Aby napravil postoj lidí a džinů v tomto životě a světě. Jako správné přesvědčení k jejich skutkům a jejich chování a aby je naučil nejvznešenějšímu charakteru.  Prorok zanechával pro svůj národ bílou čistou stranu ( vedení ) dnem i nocí. Vznikl z toho národ, který Bůh vyslyší, který následuje BohaJeho proroka. Tento národ je nejlepší ze stvoření a z tohoto národa jsou nejlepší společníci posla a jeho následovníci. Je postaven na zákonu Božím, kterého se drží celá cesta prorokova. Chvála Bohu, že jsme na správné cestě a poznáváme správné přesvědčení. Prosíme Boha, aby upevnil všem to co přijali potvrzení jejich slova v tomto životě i v životě  posmrtném. amin

Důležitost tématu
Lidé se hodně rozcházejí v tomto tématu, je mnoho názorů na správné přesvědčení. Proto jsme chtěli napsat krátký souhrn našeho přesvědčeni – Přesvědčení cesty proroka a jeho následovníků. A to je potvrzení existence a přijetí cesty Boha, andělů, knih, proroků, posmrtného života, dne posledního soudu a osud dobrý nebo špatný. Prosíme Boha, aby učinil tuto práci pro Jeho Tvář a pro Jeho spokojenost.
Naše přesvědčení
• Naše přesvědčení je přijetí cesty Boha, andělů, knih, proroků, posmrtného života, dne posledního soudu a osud dobrý nebo špatný

• Potvrzujeme  jediné panství Bohu  – On je Pán stvoření a 
Vládce a usměrňuje celý život
• Potvrzujeme  jediné Jeho božství – On je Bůh všech stvoření a uctívání čehokoliv jiného je nesprávné
• Potvrzujeme  jediné Jeho jména a vlastnosti – On má překrásná jména a nejdokonalejší vlastnosti
• Potvrzujeme Jeho Jedinečnost – nemá žádného partnera 
v Jeho panství a v uctívání a v Jeho jménech a vlastnostech. 

Pravil Bůh Nejvznešenější v českém přibližném významu: „On Pánem je nebes a země a toho, co mezi nimi je. Uctívej Jej tedy a buď vytrvalý v uctívání Jeho. A znáš snad někoho se jménem stejným? Mariam / 65 „

• Potvrzujeme, že On je: “ Bůh jediný  není božstva kromě Něho, živého, trvalého! Nepadá naň ani dřímota, ani spánek, Jemu náleží vše, co na nebesích je i na zemi! Kdo může se u Něho přimluvit jinak, než s dovolením Jeho? On zná, co je před rukama jejich i co je za zády jejich, zatímco oni neobejmou z vědění Jeho nic leda to, co On chce. Trůn Jeho obepíná nebesa i zemi a střežení jich mu potíží nečiní – On vznešený je a mohutný!“ „Kráva / 255″
• Potvrzujeme, že
:  On je Bůh jediný a není božstva kromě Něho – jenž zná nepoznatelné i všeobecně známé. On Milosrdný je i Slitovný. „ Hašr / 22 – 24″
• Potvrzujeme, že On je Král nebes a země, protože to potvrzuje slovy: „Alláhu náleží království na nebesích i na zemi; On tvoří, co chce, a podle libosti dává dcery jednomu a syny druhému  anebo z nich činí páry, syny či dcery, anebo činí neplodným, koho chce, neb On vševědoucí je i všemocný. „Porada / 49 – 50″
• Potvrzujeme, že On je
 : Stvořitel nebes a země, jenž učinil vám manželky vaše z vás samých a stvořil zvířata v párech, atakto vás stvořil. A není nic, co by podobné Mu bylo a On slyšící je i jasnozřivý. Porada / 11 – 12″
• Potvrzujeme, že 
vše záleží na Bůh, protože známe verš: A není na světě zvířete jediného, jehož obživa by od Boha nezávisela; a On zná spočinutí jeho i složení jeho a to vše je v Knize zjevné zapsáno. „Hud / 6″
• Potvrzujeme, že
: On klíče má k nepoznatelnému a zná je toliko On; On nejlépe ví, co na souši je i na moři, a nespadne list žádný, aniž by On o něm nevěděl, a není zrnka v temnotách země ani stébla zeleného či uschlého, jež zaznamenáno by nebylo v Knize zjevné.“ „Dobytek / 59″
• Potvrzujeme, že Bůh
 má jediný znalost o věcech nepoznaných, protože čteme: Jen u Alláha je vědění o příchodu Hodiny. On déšť hojný sesílá a ví, co skryto je v lůnech, zatímco duše žádná nezná, co si zítra vyslouží, a žádná duše neví, ve které zemře zemi. Bůh věru je vševědoucí a dobře zpravený!“ Luqmén / 34″
• Potvrzujeme, že Bůh mluví co chce, kdy chce a jak chce 
protože čteme slova: „… a Bůh věru hovořil s Mojžíšem řečí jasnouŹeny / 164″, A když přišel Mojžíš na schůzku Námi stanovenou a když s ním promluvil Pán jeho….“ Rozpoznání / 143″,  A zavolali Jsme naň po jeho pravici u hory Azzabír a učinili Jsme jej blízkým důvěrníkem. „Mariam / 52″
• Potvrzujeme, že On je
 všemohoucí protože čteme : „Kdyby bylo moře inkoustem ke psaní slov Pána mého, bylo by moře vyčerpáno dříve, než by se spotřebovala slova Pána mého, i kdybychom inkoustem učinili ještě jedno podobné jemu.“ Jeskyně / 109″, Kdyby všechno stromoví, jež je na zemi, bylo pery, a kdyby moře, rozmnožené ještě o sedm moří, bylo inkoustem, nevyčerpala by se nikdy slova Boží – a Bůh mocný je i moudrý. „Luqmén / 27″
• Potvrzujeme, že Jeho slova jsou úplná slova pravdy a nejspravedlivější v moudrosti, nejkrásnější ve vyprávění. Bůh prav
í: “ A dovršila se slova Pána tvého s pravdou a spravedlností! A nikdo nemůže změnit slova Jeho – a On slyšící je i vševědoucí. Dobytek / 115″, “ Jediný Bůh  a není božstva kromě Něho – vás vskutku shromáždí pro den zmrtvýchvstání, o němž pochyby není. A kdo pravdivější je než Bůh ve svém vyprávění?“ „Ženy / 87″
• Potvrzujeme, že Korán je slovo Boží a mluví v něm pravdu a zjevil to Džibrílovi a seslal s ním Džibríla do srdce proroka Mohamada
, protože čteme : Odpověz: „Duch svatý je přinesl dolů od Pána tvého s pravdou…“ „Včely / 102″,  … A toto je vskutku sesláno od Pána všech světů – a sestoupil duch spolehlivý s tím – do srdce tvého, abys byl jedním varovatelů – v jazyce arabském zřetelném. Básníci / 192-195″
• Potvrzujeme, že Bůh 
Nejvznešenější je nad všemi Jeho stvořeními ve své podstatě i vlastnostech, jak praví Vznešený: On je nad všemi a je nejmocnější! Kráva / 255″ A dále pravil Alláh : On vládu neomezenou má nad služebníky Svými a On moudrý je i dobře zpravený.“ „Dobytek / 18″
• Potvrzujeme, že On 
je, jak se popsal: Pánem vaším je věru Bůh jediný, jenž stvořil nebesa a zemi v šesti dnech a potom se na trůn povznesl, aby věci všechny řídil. A není přímluvce, pokud On to předtím nedovolí. Hle, takový je Bůh, Pán váš, pročež Jej vzývejte! Což se nevzpamatujete?  „Junus / 3″ – Jeho povznesení se na trůn je povznesení v Jeho velikosti a nesmírnosti a nikdo neví jak – jenom On.
• Potvrzujeme, že On je vznešený, že je se svými stvořeními, že zná jejich život, jejich situace, jejich řeči, jejich činnosti, uštědřuje chudým, dává ze svého Království co chce a komu chce, že povyšuje a ponižuje koho chce a v Jeho rukou je veškeré dobr
o a On je nad všemi věcmi mocný. A to je skutečností, že je s těmito vlastnostmi a je skutečností, že je na trůně nad všemi : „Stvořitel nebes a země, jenž učinil vám manželky vaše z vás samých a stvořil zvířata v párech, a takto vás stvořil. Porada / 11″. A Někteří zbloudilí říkají, že On je se svými stvořeními na zemi nebo kolem nás. A kdo říká tohle je nevěřící a zbloudil, protože dal Alláhu vlastnosti, které Jemu nepřísluší.
• Potvrzujeme, že 
co nám řekl o Něm prorok, mír s ním, že sestupuje každou noc v poslední třetině noci do nebe světa a říká:  Kdo Mnevzývá, abych ho vyslyšel, kdo Mne prosí, abych mu to dal, kdo Mne prosí o odpuštění, abych mu odpustil. „Svatý výrok“
• Potvrzujeme, že přijde v ten Den a všechno lidem vysvětlí : Však pozor! Až země bude rozdrcena ranou za ranou  a přijde Pán tvůj i andělé, řada za řadou,  a až v ten Den bude peklo předvedeno, tehdy si člověk připomene – však co bude mu připomínání platno? Úsvit / 21-23″
• Potvrzujeme, že On Vznešený
 je: “ …Pán tvůj je věru vykonavatelem toho, co si přeje. Hud / 107
• Potvrzujeme, že Alláh miluje Jeho ochránce a oni milují Jeho
 :  Rci: „Milujete-li Boha, pak mne následujte a Bůh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.“ Rod Imránův / 31 “ …A Bůh přivede lidi, které bude milovat a kteří budou milovat Jeho…“ “ Prostřený stůl /54″
„… A Bůh miluje trpělivé.“  “ Rod Imránův / 146″

 

Zde si můžete stáhnout vzdělávací knihu v PDF o základech přesvědčení o přijetí cesty Boha, tak jak si On vybral pro všechny.

Tauhíd jednoduše

 

KLIKNI NA ODKAZ  výše.